ನಿಯಂತ್ರಕ

 • Brushless dc motor controller – MC103

  ಬ್ರಷ್ ರಹಿತ ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ - ಎಂಸಿ 103

  ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ-ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬೈಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • Brushless motor controller – MC102

  ಬ್ರಷ್ ರಹಿತ ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ - ಎಂಸಿ 102

  ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ-ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬೈಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • Motor controller – MC101

  ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ - ಎಂಸಿ 101

  ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ-ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬೈಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.