ಮೋಟಾರ್

 • Brushless hub motor – EBM102

  ಬ್ರಷ್ ರಹಿತ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ - ಇಬಿಎಂ 102

  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಅದೇ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
 • Electric bicycle direct drive hub motor – EBM101

  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ - ಇಬಿಎಂ 101

  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಅದೇ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
 • Electric bike hub motor – EBM103

  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ - ಇಬಿಎಂ 103

  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಅದೇ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.